Kwaliteitsstatuut Olga

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Olga van der Schoot

BIG-registraties: 49050813025, GZ-psycholoog

Overige kwalificaties: EMDR, Schematherapeut

Basisopleiding: orthopedagogie

AGB-code persoonlijk: 94003456

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Olga van der Schoot

E-mailadres: olgavanderschoot@therapiepraktijkamsterdam.nl

KvK nummer: 34349836

Website: therapiepraktijkamsterdam.nl

AGB-code praktijk: 94002979

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en

specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid

zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals

aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw

patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de

praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Mijn praktijk richt zich van jong volwassenen tot ouderen die worstelen met stemmingstoornissen,

angststoornissen, stressgerelateerde problemen en psychosomatische klachten. Ik betrek daarbij de

biografie waar deze relevant lijkt te zijn en werk o.a. vanuit de antroposofie en psychodynamische

psychotherapie met verbale en lichaamsgerichte interventies. Verder maak ik gebruik van EMDR bij

PTSS en ander trauma. Ik heb mij verder bekwaamt in het behandelen van hoog begaafden en de

problematiek die hier uit voort kan komen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Overige kindertijd

Depressie

Bipolair en overig

Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Olga van der Schoot

BIG-registratienummer: 49050813025

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Olga van der Schoot

BIG-registratienummer: 49050813025

Medebehandelaar 1

Naam: Hessel Meijer

BIG-registratienummer: 69022787201

Specifieke deskundigheid: psychiater

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met

(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsenpraktijk Hogeweg, Huisartsenpraktijk Widar, Zeist, Talentissimo, Zeist, Catharina

Vasterling, psychotherapeut, Hessel Meijer, psychiater, Franka van de Vorst, psychotherapeut,

huisartsenpraktijk Nijpels en van Droge, huisartsenpraktijk Fortuin, Diemen, Maatschappelijk werk

Watergraafsmeer Dynamo.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Soms is het goed een collega te consulteren als er twijfel is over de voortgang van de therapie of de

diagnose. Mocht er medicatie worden ingezet dan is overleg met de huisarts of psychiater zinvol. Dit

alleen in overleg met u als client.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Buiten kantoor uren kan u als client terecht bij de HAP 088 0030600 In vakanties zorg ik altijd voor

een achterwacht wiens telefoonnumer en emailadres op mijn website zichtbaar is. Daarnaast weten

mijn collega’s in mijn praktijk altijd naam en nummer van deze achterwacht.

Ook kunt u Sensoor bellen. Deze is 7 dagen 24 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-

0767 als U met iemand anoniem wilt praten.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: In Amsterdam en Zeist dit als vanzelf goed geregeld is.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende

zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Catharina Vasterling psychotherapeut, Hessel Meijer psychiater, Saskia Sielias POH GGZ, Iris van der

Schoot transpersoonlijk psychotherapeut.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Maandelijkse bijeenkomsten in mijn intervisiegroep waarbij clienten anoniem worden besproken,

maar ook reflectie is op eigen handelen. Het ouder worden brengt wijsheid mee, maar soms ook

beperkingen in ons handelen. Daarin houden wij elkaar scherp. Daarnaast elke 6 weken intervisie en

supervisie met een collega uit de huisartsenpraktijk en regelmatig overleg met dochter die het zelfde

vak heeft gekozen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.therapiepraktijkamsterdam.nl/gz-psycholoog/

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

GZ-psycholoog

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

www.lvvp.info

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht

bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info

of t.ruijl@lvvp.info. https://www.lvvp.info/voorclienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-debehandelaar/

Link naar website:

www.lvvp.info

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Catharina Vasterling

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of

document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.therapiepraktijkamsterdam.nl/gzpsycholoog/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische

aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

In mijn praktijk zijn nog 2 collega’s werkzaam die de telefoon kunnen aannemen. Anders kunt U

inspreken op het antwoordapparaat. De intake wordt alleen door mij gedaan. De communicatie kan

per mail of telefoon gebeuren.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk

geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een

afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en

met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe

dat als volgt:

Dit gebeurd als vanzelf tijdens de behandeling tijdens regelmatige evaluaties. Naasten worden niet

geinformeerd behalve als de client dat graag wil of toestemming voor geeft.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang wordt door mij besproken met de client tijdens de sessies en verder gemonitord door

Honos+ en ROM.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,

medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als

standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Om de 4 weken met de client en zo nodig via ROM

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Bij evaluaties en aan het eind van het behandeltraject. Indien nodig via ROM

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de

behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld

middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan

zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Olga van der Schoot

Plaats: Zeist

Datum: 3 juni 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja